Collecte zondag 21 januari

Deze zondag collecteren voor pioniersplekken in Nederland

Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster

De diaconie