ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Op de ANBI-site staat waar een instelling aan moet voldoen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor belastingaftrek bij giften.

ANBI-document PG ’t Harde in PDF

De ANBI-gegevens van onze kerk zijn als volgt:‬

1. Algemene gegevens
Protestantse Gemeente te ‘t Harde,
Bovendwarsweg 2C, 8084 JB ’t Harde, Postbus 21, 8084 ZG ‘t Harde
Telefoonnummer kerkgebouw: 0525-651567

Websiteadres: www.pgtharde.nl

RSIN (fiscaal nummer) Protestantse Gemeente ’t Harde: 0027.15.211 – KVK 76389901
RSIN (fiscaal nummer) Diaconie van de Protestantse Gemeente ’t Harde: 8241.33.286 – KVK 76390209

2. Omschrijving
De Protestantse Gemeente ‘t Harde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren allen zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente ’t Harde.

3. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

4. Visie en Beleidsplan
Beleidsplan van de Protestantse Gemeente ’t Harde: Beleidsplan 2021-2025

Het beleidsplan de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/over-ons/protestantse-kerk/missie-en-visie/visienota

5. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regelingen protestantse kerk in Nederland. Deze kunt u vinden via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

7. Financieel
Jaarrekening van de Protestantse Gemeente ’t Harde. Jaarrekening 2022

Begroting van de Protestantse Gemeente ’t Harde. Begroting exploitatie 2023

Jaarrekening van de Diaconie. Jaarrekening diaconie 2022

Begroting van de Diaconie. Begroting diaconie 2023
Begroting van de Diaconie. Begroting diaconie 2024

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten en hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of even specifiek project. Even groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding koster en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Rekeningnummer Protestantse Gemeente te ’t Harde IBAN: NL31RABO 037.3735.162.
Voor vrijwillige bijdrage, giften en solidariteitskas, orgel- en onderhoudsfonds collectemunten en het bloemenfonds.
Rekeningnummer van de Diaconie IBAN NL92RABO0314790268.

8. Giften
Overeenkomst periodieke giften Bijlage 7

www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.thml