College van Kerkrentmeesters

FunctieNaam
VoorzitterDhr. A. van Putten
SecretarisDhr. G. van de Kamp
PenningmeesterDhr. T. Sysling
LedenDhr. B. Vlieger en Dhr. J. Esselink
AdviseurDhr. J. Roos

Het e-mailadres van het college Kerkrentmeesters is: kerkrentmeester@pgtharde.nl
Rekeningnummer Protestantse Gemeente te ’t Harde IBAN: NL31RABO0373735162

  • vrijwillige bijdrage, giften en solidariteitskas
  • orgel- en onderhoudsfonds
  • collectemunten
  • bloemenfonds

Hier kunt u het declaratieformulier downloaden: klik hier.

Het declaratieformulier voor gastpredikanten kun hier downloaden: klik hier.

Taken en verantwoordelijkheden

Taalgebieden College van Kerkrentmeesters, het menu werkt met digitale bladwijzers (klik op het item en u wordt meten doorverwezen naar het item op de pagina).
1. Geld
A. Verzekeringen
B. Geldwerving  
1. Aktie kerkbalans en bijdrage administratie
2. Solidariteitsfonds
3. Overige Acties
4. Giften en periodieke giften
5. Erfstellingen en legaten
6. Collecten

C. Geldbeheer  
1. Sparen en beleggen
2. Salarissen en vergoedingen
3. Landelijke afdrachten

D. Financieel beleid 
1. Begroting
2. Jaarrekening en exploitatierekening
2. Gebouwen
A. Kerk en pastorie
B. Orgel
C. Verhuur ruimtes en tarieven

3. Mensen
A. Ledenadministratie
B. Predikant(en)
C. Koster(s)
D. Organisten
E. Vrijwilligersbeleid
F. Regelgeving
G. Organisatie

4. Diensten
A. Schoonmaak
B. Kerktelefoon
C. Drukkerij
D. Archief

5. Jaarverslag van het College van Kerkrentmeesters.

1A. VERZEKERINGEN
De kerkrentmeesters hebben te maken met risico’s, belangen van medewerkers en vrijwilligers en andere waardevolle zaken. Om die redenen zijn een aantal specifiek daarvoor bestemde verzekeringen afgesloten. Om een paar voorbeelden te noemen: brand-, aansprakelijkheids-, bestuurdersaansprakelijkheid-, vervangings-, fraude- en geldverzekering.

1B. GELDWERVING
1. Aktie kerkbalans en bijdrage administratie
Om de salarissen van predikanten, kosters, organisten en andere kerkelijke werkers van onze kerk te kunnen betalen zijn inkomsten nodig. Deze inkomsten moeten door de gemeenteleden zelf worden opgebracht en bestaan hoofdzakelijk uit de kerkelijke bijdrage uit de actie Kerkbalans en collecten. Het voornaamste deel van deze inkomsten wordt bijeengebracht middels de actie. De kerkrentmeesters gaan in september al aan de slag om deze actie voor te bereiden. Deze inzamelingsactie wordt jaarlijks gehouden in de maand januari. Hiervoor gaan in onze gemeente elk jaar weer opnieuw vrijwilligers op pad, de zogenaamde kerkbalanslopers, om de leden persoonlijk het toezeggingsformulier te bezorgen en het antwoordstrookje ook weer persoonlijk op te halen. De algemene organisatie is in handen van de kerkrentmeesters. De ledenadministratie van het kerkelijk bureau zorgt voor het aanleveren van de kerkbalansformulieren en adressenlijsten. Klik hier voor de brief van de actie kerkbalans en hier voor het toezeggingsformulier.

Bijdrageadministratie
Na de actie kerkbalans worden daar de antwoordformulieren verwerkt door de penningmeester en houdt zij gedurende het hele jaar de toezeggingen en inkomsten bij. Maandelijks worden, indien nodig, herinneringen verstuurd. Sinds 2013 beschikken wij over een nieuw online programma voor de bijdrageadministratie, welke in verbinding staat met LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk). Heeft u vragen over uw bijdrage neem dan contact op met de penningmeester, E-mail: kerkrentmeester@pgtharde.nl.

1B. GELDWERVING
2. Solidariteitsfonds (voorheen generale kas)
De actie Solidariteitskas is een landelijke actie en bedoeld zoals de naam al zegt om solidair te zijn met noodlijdende kleine gemeenten die te weinig draagvlak hebben om de kosten van kerkgebouw en predikant op te kunnen brengen. Uit de landelijke Solidariteitskas worden o.a. de volgende zaken gefinancierd;
* gemeenten die extra geld nodig hebben omdat ze (incidenteel) geconfronteerd
worden met grote uitgaven. Te denken is hier aan noodzakelijke restauratie van
kerkgebouw of nieuwbouw;
* steun bij renovatie van orgel, pastorie of verenigingsgebouw;
* tijdelijke bredere pastorale ondersteuning;
* pastoraat onder doven, studenten en schippers;
* specifieke ondersteuning gemeenteopbouw door de Regionale Diensten Centra (projecten jeugdwerk en gemeenteontwikkeling).
De actie Solidariteitskas wordt eenmaal per jaar gehouden. Alle leden vanaf 18 jaar worden persoonlijk aangeschreven. De bijdrage is € 10,- per belijdend- en dooplid. Onze verplichte afdracht is € 5,- per belijdend lid. Daarnaast hebben we ook nog te maken met administratiekosten.

1B. GELDWERVING
3. Overige acties
Onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters valt de Commissie geldwerving. De voorzitter komt uit het midden van de kerkrentmeesters. Zij houden per jaar een aantal acties om voor de kerk extra geld te werven. Per actie wordt aangegeven hoeveel het heeft opgebracht en waarvoor het is bestemd. We hebben de actie paaseitjes, geraniums en kerstbroden.

1B. GELDWERVING
4. Giften en periodieke giften
Normale giften. Deze zijn alleen aftrekbaar boven 1% van het verzamelinkomen.
Periodieke giften. Sinds 1 januari is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel. Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI (de kerk) worden geregeld. Op de website van de belastingdienst kunt u een modelovereenkomst downloaden. Klik hier voor de overeenkomst periodieke giften met toelichting.

Een gift is een periodieke gift als;
* de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
* de bedragen regelmatig (minstens 1 x per jaar ) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
* de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
* de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling;
* de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.
De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.
Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website : www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html  kan met het fiscale voordeel berekenen. Uiteraard levert het de gemeente pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan onze gemeente. U kunt de ingevulde overeenkomst in tweevoud inleveren bij de penningmeester. Na ontvangst worden de gegevens op de overeenkomsten aangevuld en mede ondertekend, waarna u één exemplaar voor uw eigen administratie retour ontvangt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester, E-mail: kerkrentmeester@pgtharde.nl

1B. GELDWERVING
5. Erfstellingen en legaten
Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. 
Eén van die goede doelen is de kerk.

Waarom geld nalaten aan de kerk?
* onze kerk, waar elke zondag de verkondiging van het evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is;
* onze kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben;
* onze kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk;
* onze kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, weer een menswaardig bestaan bieden;
* onze kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel;
* onze kerkelijke gemeente, die een kerkgebouw en pastorie onderhoudt.

Daarom de kerk
Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente een kerkgemeente is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament
Als u gaat denken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de onze kerkelijke gemeente. Als u overweegt om onze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de onze kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

Er is een groepsbeschikking afgegeven waarbij de Protestantse Kerken in Nederland geen successierecht (nultarief) behoeven te betalen over legaten en erfstellingen.

U kunt onze kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat onze kerkelijke gemeente een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.
Voorbeeldtekst van een legaat: “Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente te ‘t Harde een bedrag in contanten groot  € ……….”.

Erfstelling
U benoemt onze kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u onze kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dat onze kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.
Voorbeeldtekst van een erfstelling: “Ik benoem tot erfgenaam voor ….. deel de Protestantse Gemeente te ‘t Harde”.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

1B. GELDWERVING
6. Collecten
De kerkrentmeesters maken jaarlijks, meestal zo half september, het collecterooster voor het komende jaar op. Dit gebeurt in overleg met het college van diakenen. Dat is begrijpelijk, want in de maand daarna moeten beide colleges een ontwerpbegroting opstellen die, volgens een door de kerkorde aangegeven procedure, tenslotte door de kerkenraad wordt vastgesteld. Voordat met de opstelling van een begroting wordt begonnen, is het van belang te weten hoe het collecterooster eruit gaat zien, met andere woorden: hoeveel collecten zijn er voor de eigen gemeente en hoeveel is er voor de (eigen) diaconie? Een paar keer per jaar wordt er ook gecollecteerd voor het orgel- en onderhoudsfonds. Om de twee maanden wordt er een lijst met collecteopbrengsten gepubliceerd in het kerkblad.

1C. GELDBEHEER
1. Sparen en beleggen
De penningmeester beheert de rekening-courant rekening (voor de zogenaamde lopende zaken) en spaarrekeningen. Zo komen onder andere de vrijwillige bijdragen van de actie Kerkbalans daarop binnen en worden daarvan de betalingen verricht.

Rendement door de jaren heen.
Wanneer we de langjarige rentes over een reeks van tientallen jaren bezien dan is 4 % rente per jaar een redelijk gemiddelde. Voor de dagelijkse ’liquiditeiten’ kan men ervan uitgaan dat de verkregen rente gelijk is aan het inflatiepercentage. Rente is een vergoeding voor het beschikbaar stellen van vermogen inclusief een bijdrage voor inflatievergoeding.

Beleid.
Wat doen de kerkrentmeesters met het beschikbare geld? Allereerst dienen zij zicht te hebben op wat men met de gelden wil. Het geld moet in ieder geval dienstbaar gemaakt worden voor de kerkelijke gemeente, want daarvoor werd het eertijds door de kerkleden gegeven. Dit betekent niet dat al het geld ‘direct’ opgemaakt moet worden.

1C. GELDBEHEER
2. Salarissen en vergoedingen
Informatie over salarissen en vergoedingen van onder andere predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten in loondienst vindt u op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

1C. GELDBEHEER
3. Landelijke afdrachten
Onze kerk dient jaarlijks een twee verplichte financiële bijdragen af te dragen aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk, nl.
*Afdracht kerkrentmeesterlijk quotum.
*Afdracht solidariteitskas.
Het kerkrentmeesterlijk quotum is gebaseerd op een percentage van (een deel van) de inkomsten van de gemeente. Voor de solidariteitskas dient een verplichte bijdrage te worden betaald op basis van het aantal belijdende leden van onze gemeente. De inkomsten uit het kerkrentmeesterlijk quotum zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal kerkenwerk, en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk. Zie verder onder solidariteitsfonds.

1D. FINANCIEEL BELEID
1. Begroting
Voor het voeren van een goed en gericht beleid in de gemeente en om gemeenteleden te stimuleren hun aandeel te nemen in de bestrijding van de kosten, is het noodzakelijk om elk jaar de begroting voor het komende jaar samen te stellen. Voor de zomervakantie ontvangt elke taakgroep een overzicht waarop hun uitgaven van de afgelopen jaren staan vermeld. Dit formulier kunnen zij ook gebruiken voor het indienen van hun begroting voor het komende jaar. Dit dient september aangeleverd te worden, waarna de penningmeester samen met de administrateur de begroting op kan gaan maken voor de hele gemeente. Als deze jaarrekening is goedgekeurd door de grote kerkenraad, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken). Klik hier voor de meest recentelijk goedgekeurde begrotingen.

2. Jaarrekening en exploitatierekening
De jaarrekening wordt in het begin van elk jaar opgemaakt door de penningmeester en de administrateur. Als deze jaarrekening is goedgekeurd door de grote kerkenraad, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan het RCBB. Klik hier voor de meest recentelijk goedgekeurde jaarrekening.

2. GEBOUWEN
2A. Kerk en Pastorie
Bij het beheren van ons kerkgebouw en pastorie maken de kerkrentmeesters keuzes. Welke koffie schenken zij? Voor welk verwarmingssysteem wordt er gekozen? Welke aannemer of loodgieter kiest u voor de verbouwing of reparatie? Welke bouwmaterialen kunnen zij het beste gebruiken? In al die keuzes hanteren zij als criteria: Wat kost het? Hoe lang gaat het mee? Ons kerkgebouw en de pastorie dateren uit 1957. Nadien is de kerk verscheidene malen uitgebreid en verbouwd. Onderhoud is altijd een hele kostenpost gebleken en ook in de toekomst zal dat naar verwachting een aanzienlijke kostenpost blijven. Het is dan ook goed om een inschatting te kunnen maken van de jaarlijks te verwachten kosten. Daarom hebben de kerkrentmeesters in 2013 een ‘meer jaren onderhoudsraming’ opgesteld. In 2014 zijn we begonnen met de ‘klussendag’. Op deze dag wordt door een aantal vrijwilligers in ontspannen sfeer een aantal klusjes verricht. Het is altijd een gezellige dag en levert en niet minder belangrijk, het is kostenbesparend. Voor toekomstig onderhoud is een onderhoudsfonds in het leven geroepen. Een paar keer per jaar wordt hiervoor gecollecteerd, maar daarnaast kunt u ook een gift geven specifiek bestemd voor het onderhoudsfonds. Dat kan door overmaking op IBAN nummer NL31RABO0373735162, te name van de Protestantse Gemeente ’t Harde. Vermeld daarbij duidelijk dat de gift bestemd is voor het onderhoudsfonds.

2B. Orgel
In 2007 is een digitaal orgel aangeschaft. Het orgel behoeft jaarlijks onderhoud. Voor onderhoud en vervanging is een orgelfonds in het leven geroepen. Een paar keer per jaar wordt hiervoor gecollecteerd, maar daarnaast kunt u ook een gift geven specifiek bestemd voor het orgelfonds. Dat kan door overmaking op IBAN nummer NL31RABO0373735162, te name van de Protestantse Gemeente ’t Harde. Vermeld daarbij duidelijk dat de gift bestemd is voor het orgelfonds.

2C. Verhuur ruimtes en tarieven
Van het kerkgebouw wordt niet alleen op zondag gebruik gemaakt. Tal van personen en verenigingen huren regelmatig (ruimte in) onze kerk. Hierbij valt te denken aan gebruik door andere kerkgenootschappen en niet-kerkelijke instanties voor bijeenkomsten, verjaardagen, trouwerijen of begrafenissen. Voor gebruik van de kerk en zalen wordt een agenda bijgehouden door de koster dhr. J. Roos, tel. 0525-652884 of 06-22801311 E-mail: koster@pgtharde.nl  Klik hier voor de lijst: verhuur zalen.

3 MENSEN
A. Ledenadministratie
Het Kerkelijk Bureau verzorgt de ledenadministratie van de Protestantse Gemeente ’t Harde. Een ieder die lid wil worden door middel van een inschrijving of overschrijving vanuit een andere gemeente wordt verzocht een mail te sturen naar het Kerkelijk Bureau met de NAW gegevens en geboortedatum. Leden van de Protestantse Gemeente ’t Harde worden verzocht mutaties door te geven aan het Kerkelijk Bureau. Denk daarbij aan:
– uitschrijving
– verhuizing
– huwelijk
– echtscheiding
– geboorte
– overlijden
– doop
– belijdenis

Bereikbaarheid
Ledenadministrateur dhr. D. van ’t Hul, telefoon 0525 – 651903, E-mailadres: kerkelijkbureau@pgtharde.nl
Het kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar op maandag- en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Ook kunt u een bericht sturen of vragen stellen via het emailadres of schriftelijk corresponderen naar bovenstaand adres.

Betrokkenheid
Een actueel en juist overzicht van de gegevens van onze leden is belangrijk. We kunnen dan op een goede manier inspelen op gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden. Ook is de ledenadministrateur graag betrokken bij uw verhuizing. Zo kan hij de gemeenteleden volgen en zicht houden op hen die hebben aangegeven mee te willen leven met onze gemeente. Ook jongeren die voor hun studie, al dan niet tijdelijk, ergens anders wonen kunnen zo betrokken blijven.

Ledenregistratiesysteem PKN
De mutaties worden gecommuniceerd met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en worden bijgehouden in SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die op haar beurt via LRP (Leden Registratie systeem PKN) een koppeling heeft met de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). De uitwisseling van alle mutaties, zowel van de SILA als van plaatselijke gemeenten, zorgt ervoor dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Met LRP wordt er geen gebruik gemaakt van lokale software of papieren administratie. Het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland is vanaf het begin ontwikkeld om het werk in de plaatselijke gemeente te ondersteunen. De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1800 gemeenten met meer dan twee miljoen leden, ruim 3000 predikanten en vele vrijwilligers. LRP zorgt voor overzicht en inzicht in het ledenaantal en de manier waarop de leden bij de kerk betrokken zijn. De cijfers maken het mogelijk een gedegen beleid voor en door de Protestantse Kerk en haar gemeenten te maken. De privacy van uw gegevens is bij LRP goed gewaarborgd. Gebruikers krijgen alleen toegang tot het systeem met een persoonlijke autorisatiesleutel. Dit apparaatje, ter grootte van een USB-stick, genereert een uniek getal. Op basis van de combinatie van dit getal met uw aanmeldnaam (uw e-mailadres) en het wachtwoord, vindt de identificatie plaats. Deze solide wijze van toegangsbeveiliging voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bijdrageadministratie
Na de actie kerkbalans worden daar de antwoordformulieren verwerkt door de penningmeester en houdt zij gedurende het hele jaar de toezeggingen en inkomsten bij. Maandelijks worden, indien nodig, herinneringen verstuurd. Sinds 2013 beschikken wij over een nieuw online programma voor de bijdrageadministratie, welke in verbinding staat met LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk). Heeft u vragen over uw bijdrage neem dan contact op met de Penningmeester, E-mail: kerkrentmeester@pgtharde.nl.

3 MENSEN
B. Predikant(en)
De predikant speelt een centrale rol in het lokale kerkelijk leven. Ook neemt hij/zij arbeidsrechtelijk gezien een bijzondere plaats in door de afwezigheid van een gezagsrelatie. Informatie over de arbeidsvoorwaarden van predikanten en aanverwante zaken treft u aan op de website van de PKN.

3 MENSEN
C. Koster(s)
De koster doet, vaak onzichtbaar voor de kerkgangers en andere bezoekers, zijn werk in en om het kerkgebouw, opdat de erediensten en de andere activiteiten zonder problemen kunnen verlopen. Onze koster is dhr. J. Roos, tel. 0525-652884 of 06-22801311, E-mailadres: koster@pgtharde.nl
In onze kerk is ook een team van hulpkosters actief die volgens een rooster op de zondagen en feestdagen en voor één avond per week ingedeeld worden. De hoofdtaak van de hulpkosters is het regelen van de praktische zaken rondom de erediensten en activiteiten op de doordeweekse avonden. Daarnaast worden bij gelegenheid wel eens hand- en spandiensten van een hulpkoster gevraagd, zoals bijvoorbeeld bij rouw- en trouwdiensten.

3 MENSEN
D. Organisten
Elk jaar wordt er een rooster opgesteld welke organisten en wanneer hij/zij het orgel bespeelt. Onze organisten zijn de heren C. van Os, R. Kamphorst en E. Veldkamp.

3 MENSEN
E. Vrijwilligersvergoeding
Het afzien van een kostenvergoeding door een vrijwilliger kan onder voorwaarden worden aangemerkt als aftrekbare gift. De Protestantse Gemeente te ’t Harde is gerangschikt als ANBI (algemeen nut instelling) en voldoet daarmee aan de mogelijkheid een schenking af te trekken van de inkomstenbelasting.
Een vrijwilliger mag maximaal € 4,50 per uur belastingvrij ‘verdienen’ (jonger dan 23 jaar € 2,50 per uur). In totaal niet meer dan, of  € 150,- per maand, of € 1.500,- per jaar. Ook de voor P.G. te ’t Harde gemaakte autokosten (€ 0,19 per km.) kunnen aan de kerk geschonken worden. Het spreekt voor zich, dat er niet daadwerkelijk een financiële vergoeding voor gewerkte uren gegeven gaat worden.
Indien u van deze mogelijkheid wilt gebruik wilt maken, dient u een verklaring en een uren- kilometeroverzicht (ook de reden en activiteit vermelden) in tweevoud in te vullen en te ondertekenen en voor 31 maart van elk jaar bij de penningmeester in te leveren (op het huisadres of in het postvakje kerkrentmeesters in de consistorie). Een kopie wordt gehouden door de penningmeester t.b.v. de jaarstukken over het desbetreffende jaar en de originelen ontvangt u retour. Klik hier voor de verklaring en het overzicht. Wij attenderen u op het feit dat de ingevulde gegevens door uzelf moeten worden aangetoond, indien door de belastinginspecteur daarom wordt verzocht.

4. DIENSTEN
A. Schoonmaak
Al jaren worden gedeeltes van het kerkgebouw schoongemaakt door een klein groepje vrijwilligers. Er zijn helaas onvoldoende vrijwilligers om het hele kerkgebouw schoon te maken, daarom hebben wij ook een gespecialiseerd bedrijf gecontracteerd, die de kerk wekelijks schoonmaakt. Tevens maakt dit bedrijf één keer per jaar de hoge ramen, binnen en buiten, van kerk schoon en om de zoveel tijd de trespa delen. Een keer per jaar wordt door vrijwilligers de grote schoonmaak gehouden, meestal in maart. Daarna wordt de vloer van de kerkzaal in de was gezet.

4. DIENSTEN
B. Kerktelefoon
Mensen die om wat voor reden dan ook een (on)bepaalde tijd niet naar de kerk kunnen, hebben de mogelijkheid om een aansluiting op de kerkwebradio te krijgen. Dit is snel en relatief gemakkelijk te realiseren. Dhr. J. Esselink verzorgt de aansluiting en de machtiging voor de maandelijkse bijdrage van € 10,-. De kerkradio blijft eigendom van de kerk.

4. DIENSTEN
C. Drukkerij
Onze kerk heeft een eigen drukkerij. In 2013 hebben wij hebben het huurcontract verlengt en is er een nieuwe copy machine gekomen. Wij streven er naar om zoveel mogelijk in eigen beheer te drukken. Aanvragen voor het maken van kopieën kunnen ingediend worden bij dhr. B. Nobach.

4. DIENSTEN
D. Archief
Een kleine, maar toch belangrijke taak is het toezicht houden op en het bijwerken van het archief. Voor het inzien van het archief is toestemming van de kerkrentmeesters vereist.