Het verloop van dienst

Een kerkdienst verloopt volgens een vaste volgorde. We noemen dit de liturgie. Aan het begin van de dienst heet de ouderling van dienst alle aanwezigen welkom en ook degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Door deze verbinding kunnen mensen die niet in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, toch de kerkdienst thuis meemaken.

De ouderling van dienst kondigt het intochtslied aan. In een kerkdienst proberen we iets van God te ervaren. De eerste onderdelen van de liturgie hebben tot doel om uit de gewone dagelijkse bezigheden en zorgen te stappen in de ruimte van God. We zingen het intochtslied staande, alsof we samen de kerk binnentrekken.

Voorafgaand aan dit eerste lied hebben de ouderling van dienst en de predikant van plaats gewisseld. Op het liturgisch centrum geeft de ouderling de predikant een hand. Hiermee geven we aan dat de viering plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Na het intochtslied blijven we staan. In een moment van stilte proberen we tot rust te komen en ons te richten op God. Daarna volgt bemoediging en groet. De predikant spreekt (meestal) de volgende woorden uit:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen.
Genade zij u en vrede,
van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
(in de gemeenschap met de Heilige Geest.)

Dit zijn de eerste woorden die na het intochtslied klinken: ‘Onze hulp is…’ Deze woorden komen uit psalm 124. We geven hiermee aan dat we van God afhankelijk zijn; het zijn woorden die ons bemoedigen, die ons moed en kracht geven. De erop volgende groet ‘Genade zij u…’ vinden we ook terug in diverse brieven in de Bijbel (o.a. de brieven van Paulus aan de Korintiërs, Galaten, Efeziërs). De toevoeging: ‘in de gemeenschap met de Heilige Geest’ komt uit de Lutherse en Rooms-katholieke traditie.

Soms sluiten we de bemoediging en groet af door het zingen van het Klein Gloria. Dit is een trinitarische lofprijzing. De tekst gaat als volgt:

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.

Nu gaat iedereen weer zitten. De dienst vervolgt met het kyriëgebed (deze naam is afgeleid van ‘kyrie eleison’ wat betekent: Heer, ontferm U). In dit gebed brengen we de nood van de wereld en in ons eigen leven onder woorden voor Gods aangezicht. Dit klinkt nogal massief, maar we geven hiermee aan dat we onderdeel uitmaken van een groter geheel, van de samenleving en van wereldwijde verbanden. Via het journaal en de krant komt er nogal wat op ons af aan verdriet en lijden. In dit gebed vragen we of God bewogen wil zijn met onze wereld. Ditzelfde kan gelden voor ons eigen leven, waarin soms ook zoveel op zijn kop kan staan.

Omdat we geloven dat God met ons begaan is, mogen we ons bemoedigd weten. We staan er niet alleen voor. God wil met ons mee gaan. Daarom zingen we na dit kyriëgebed vaak een glorialied. Dit is een lied waarin we God loven en danken.

Nu gaan we over tot het tweede deel van de kerkdienst: we gaan uit de Bijbel lezen en we luisteren naar de uitleg en verkondiging (preek). Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om inspiratie: dat de woorden die gelezen en gezegd worden iets van God mogen laten zien.

Na de preek volgt het derde en laatste deel van de kerkdienst: de gebeden en de collecte; een mogelijkheid om iets van je eigen overvloed aan anderen te geven. Er zijn vaak twee collectes, het doel wordt genoemd in de informatiebrief die bij binnenkomst aan u is uitgereikt. Tijdens het gebed is er een moment van stilte, als een mogelijkheid om zelf voor God te verwoorden wat in ons leeft. We sluiten het gebed bijna altijd af met het Onze Vader. Dit mag u hardop meebidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, zoals ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.

Bij het slotlied gaan we weer staan. We sluiten de viering af met de zegen: Gods belofte dat Hij met ons mee wil gaan, ons wil dragen en bemoedigen, en ons vrede en rust toewenst van waaruit we kunnen leven. We hopen dat u een fijne dienst hebt, en dat u bemoedigd de week in kunt gaan.

Vacant

Momenteel zijn wij vacant, wat betekent dat we tijdelijk geen eigen, vaste predikant hebben en er dus wekelijks gast-predikanten voorgaan. Gast-predikanten kunnen afwijken van de hierboven beschreven Orde van Dienst, maar de meeste diensten zullen in de basis op dit verloop gebaseerd zijn. Vragen over de Orde van Dienst? Voel je vrij om na de dienst (de gast-)predikant of ouderling aan te spreken.