Collecte 12 juni

Thema van deze periode is Zorg voor elkaar.

Deze zondag collecteren we voor Zorgsaam Elburg

ZorgSaam Elburg is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie ontstaan vanuit het Diaconaal Platform Elburg, met het doel de gezamenlijke betrokkenheid bij de naaste vorm te geven.

Vrijwillig

Vrijwilligers (maatjes) uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zetten zich in voor hun medemens door het verlenen van hand- en spandiensten, het brengen van bezoekjes en door samen iets te ondernemen.

Visie en missie

ZorgSaam Elburg wil kerken faciliteren bij het vormgeven van een gezamenlijke, lokale diaconale betrokkenheid. Het bieden van sociale en/of praktische ondersteuning aan kwetsbare burgers in de gemeente Elburg door inzet van maatjes draagt bij aan het bundelen en vergroten van de (inter)kerkelijke inzet in de informele ondersteuning.

De inspiratiebron voor ZorgSaam Elburg is het Evangelie van Jezus Christus en zijn oproep tot dienst aan de naaste.

Belangrijke waarden zijn: wederkerigheid, inclusie, samenwerking, aansluiting bij de context, verbinding, preventie en presentie.